Trường ĐH Ngoại thương – Cơ sở II tại TP. HCM tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài NCKH cấp Cơ sở năm 2019 “Triển khai hoạt động đảm bảo chất lượng tại Cơ sở II Trường ĐH Ngoại thương tại TP. HCM đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế: Thực trạng và giải pháp”

726

*Foreign Trade University – Ho Chi Minh City Campus held the official acceptance meeting of  the scentific research project entitled “Deploying quality assurance activities at Foreign Trade University – Ho Chi Minh City Campus to meet the international integration requirements: Reality and solutions”.

In the morning of May 4th, 2020, at Foreign Trade University – Ho Chi Minh City Campus, the campus Acceptance Council held an official acceptance meeting of the scientific research project on “Deploying quality assurance activities at Foreign Trade University – Ho Chi Minh City Campus to meet international integration requirements: Reality and solutions” conducted by MA Tran Quoc Dat and  his research team.

Attending the official acceptance meeting were Prof. Dr Nguyen Xuan Minh, Chairman of the Acceptance Council and many scientists in the Council of Project Assessment.

At the official acceptance meeting of the project, the Acceptance Council assessed and clarified the theoretical and practical issues on deploying quality assurance activities at Foreign Trade University – Ho Chi Minh City Campus. In addition, the Acceptance Council also provided some objective feedbacks and orientations for the research team to complete the research report and develop more intensive research directions.

Thực hiện theo Quyết định 622/QĐ-ĐHNT ngày 17/4/2020 về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài NCKH cấp Cơ sở năm 2019 do doanh nghiệp đặt hàng của Trường Đại học Ngoại thương, ngày 04/5/2020 Trường Đại học Ngoại thương – Cơ sở II tại TP. HCM đã tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài NCKH cấp Cơ sở năm 2019 do doanh nghiệp đặt hàng “Triển khai hoạt động đảm bảo chất lượng tại Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP. HCM đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế: Thực trạng và giải pháp”, mã số NTDN2019-02 do ThS Trần Quốc Đạt làm chủ nhiệm đề tài.

Tham gia hội đồng nghiệm thu có các nhà khoa học trong và ngoài trường: PGS, TS Nguyễn Xuân Minh (Chủ tịch Hội đồng), TS Trần Quốc Trung (Ủy viên – Phản biện), Ông Thái Quang Nguyên Bảo (Ủy viên – Phản biện), PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà (Ủy viên), ThS Mai Hạnh Nguyên (Ủy viên – Thư ký).

Trong buổi nghiệm thu, Hội đồng đánh giá cao nỗ lực của nhóm nghiên cứu thể hiện qua những kết quả đã đạt được, cụ thể như đề tài đã hệ thống hóa các vấn đề lý thuyết về đảm bảo chất lượng giáo dục, các khuynh hướng trên thế giới và các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng hiện hành được áp dụng tại Việt Nam nói chung và tại Trường Đại học Ngoại thương nói riêng. Đề tài đã phân tích và đánh giá hoạt động đảm bảo chất lượng tại Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP. HCM (giai đoạn 2015-2019). Đồng thời, đề tài đã khái quát một số phương hướng và đề xuất các giải pháp triển khai hoạt động đảm bảo chất lượng tại Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP. HCM đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, các thành viên của Hội đồng nghiệm thu đã đưa ra những nhận xét, những ý kiến phản biện khách quan để nhóm nghiên cứu hoàn chỉnh báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài và phát triển các hướng nghiên cứu chuyên sâu hơn. Sau đây là hình ảnh của buổi nghiệm thu:

PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch Hội đồng và các thành viên Hội đồng nghiệm thu chính thức chụp hình cùng ThS Trần Quốc Đạt – Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu
(Prof. Dr Nguyen Xuan Minh, Chairman of the Acceptance Council and Members of the Acceptance Council took a photograph with MA Tran Quoc Dat, Chairman of the project and his research team)