Báo cáo Ba công khai

1520

Nội dung công khai cụ thể như sau:

Năm học Nội dung báo cáo
2018-2019 1. Thông tin công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:
– Công khai cam kết chất lượng đào tạo
– Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế
– Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành
2. Thông tin công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:
– Công khai thông tin cơ sở vật chất
– Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu
3. Thông tin công khai thu chi tài chính:
2019-2020 1. Thông tin công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:
– Công khai cam kết chất lượng đào tạo
– Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế
2. Thông tin công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:
– Công khai thông tin cơ sở vật chất
– Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu
3. Thông tin công khai thu chi tài chính:
2020-2021 1. Thông tin công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:
– Công khai cam kết chất lượng đào tạo
– Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế
2. Thông tin công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:
– Công khai thông tin cơ sở vật chất
– Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu
3. Thông tin công khai thu chi tài chính: