Báo cáo Ba công khai

1794

Nội dung công khai cụ thể như sau:

Năm học Nội dung báo cáo
2018-2019 1. Thông tin công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:
– Công khai cam kết chất lượng đào tạo
– Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế
– Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành
2. Thông tin công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:
– Công khai thông tin cơ sở vật chất
– Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu
3. Thông tin công khai thu chi tài chính:
2019-2020 1. Thông tin công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:
– Công khai cam kết chất lượng đào tạo
– Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế
2. Thông tin công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:
– Công khai thông tin cơ sở vật chất
– Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu
3. Thông tin công khai thu chi tài chính:
2020-2021 1. Thông tin công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:
– Công khai cam kết chất lượng đào tạo
– Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế
2. Thông tin công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:
– Công khai thông tin cơ sở vật chất
– Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu
3. Thông tin công khai thu chi tài chính:
2021-2022 1. Thông tin công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế: (Cập nhật ngày 30 tháng 6 năm 2022)

Công khai cam kết chất lượng đào tạo

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế

2. Thông tin công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:

Công khai thông tin cơ sở vật chất

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

3. Thông tin công khai thu chi tài chính

Loading