Chương trình đào tạo tại Cơ sở II

17123

1. Ngành Kinh tế – chuyên ngành Kinh tế đối ngoại (Chương trình đại trà)

2. Ngành Kinh tế – chuyên ngành Kinh tế đối ngoại (Chương trình CLC tiếng Anh)

3. Ngành Quản trị kinh doanh – chuyên ngành QTKD quốc tế (Chương trình đại trà)

4. Ngành Quản trị kinh doanh – chuyên ngành QTKD quốc tế (Chương trình CLC tiếng Anh)

5. Ngành Tài chính Ngân hàng – chuyên ngành Tài chính quốc tế (Chương trình đại trà)

6. Ngành Tài chính Ngân hàng – chuyên ngành Tài chính quốc tế (Chương trình CLC tiếng Anh)

7. Chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán (Chương trình đại trà)