Không ngừng nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo

164

* Constantly strengthening Innovation Capacity

Implementing Plan No. 1371/KH-CSII on the organization of training programs related to innovation and creativity for employees in Foreign Trade University – HCMC Campus, on June 16th, 2023, Communications and Community Relations Department, Political & Student Affairs Department, Department of Communist Party & Unions Affairs and Testing & Quality Assurance Department organized a training session to enhance innovative and creative capacity for staffs in the Departments.

Thực hiện Kế hoạch số 1371/KH-CSII về tổ chức chương trình tập huấn liên quan đến đổi mới sáng tạo cho viên chức của Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương, ngày 16 tháng 6 năm 2023, Ban Truyền thông và Quan hệ đối ngoại, Ban Công tác chính trị & sinh viên, Ban Công tác Đảng – Đoàn thể và Ban Khảo thí & đảm bảo chất lượng đã tổ chức buổi tập huấn “Nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo” cho các viên chức đơn vị.

Mở đầu buổi tập huấn là hoạt động warm-up với hoạt động tập trung thành vòng tròn lớn, thể hiện quyết tâm thắp lên ngọn lửa tinh thần đổi mới sáng tạo cùng các hoạt động chia nhóm, trò chơi tập thể nhằm khuấy động không khí.

Tiếp theo, các thành viên cùng tìm hiểu Mô hình Cynefin thông qua 4 tình huống trong phát triển của tổ chức và sự cần thiết đổi mới, sáng tạo. Sau đó, toàn thể viên chức cùng nhau nhìn lại hành trình Đổi mới sáng tạo của Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương. Hoạt động này đã giúp cho mọi người có cơ hội nhìn lại quá trình đổi mới sáng tạo của Nhà trường, từ đó có thể xác định cách thức thúc đẩy các ý tưởng sáng tạo và thực hiện phù hợp với mục tiêu và chiến lược phát triển trong giai đoạn tới.

Trong phần hoạt động cuối, các thành viên được tiếp cận với mô hình Design Thinking – quá trình tư duy nhằm tiếp cận và giải quyết vấn đề bằng cách hiểu sâu các vấn đề liên quan đến con người, tiếp cận thực tế bằng tư duy hình ảnh và các phương thức kiểm tra thông qua 5 bước: Empathize (Thấu cảm) – Define problem (Xác định) – Ideate (Tạo ra ý tưởng cho các giải pháp) – Prototype (Trực quan hóa) – Test (Kiểm tra). Phương pháp này thúc đẩy mỗi cá nhân suy nghĩ liên tục, tích cực, đưa ra những ý tưởng mới để không ngừng cải tiến, đổi mới trong công tác, đáp ứng tốt hơn yêu cầu ngày càng cao của Nhà trường và xã hội.

Với mục tiêu phát huy tinh thần chủ động đổi mới sáng tạo trong công tác, đồng thời bồi dưỡng năng lực và lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong đơn vị, tổ chức và trong hệ sinh thái giáo dục, buổi tập huấn diễn đã ra sôi nổi và hiệu quả trong không khí cởi mở, tinh thần học hỏi, chia sẻ, đóng góp ý kiến tích cực từ các thành viên.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi tập huấn:
Below are some photos at the training session: ban-ttqhdn-banctctsv-tap-huan-nang-cao-nang-luc-doi-moi-sang-tao-1ban-ttqhdn-banctctsv-tap-huan-nang-cao-nang-luc-doi-moi-sang-tao-2ban-ttqhdn-banctctsv-tap-huan-nang-cao-nang-luc-doi-moi-sang-tao-3ban-ttqhdn-banctctsv-tap-huan-nang-cao-nang-luc-doi-moi-sang-tao-4ban-ttqhdn-banctctsv-tap-huan-nang-cao-nang-luc-doi-moi-sang-tao-5ban-ttqhdn-banctctsv-tap-huan-nang-cao-nang-luc-doi-moi-sang-tao-6

ban-ttqhdn-banctctsv-tap-huan-nang-cao-nang-luc-doi-moi-sang-tao-7
Viên chức Ban Truyền thông và Quan hệ đối ngoại, Ban Công tác chính trị & sinh viên, Ban Công tác Đảng – Đoàn thể và Ban Khảo thí & đảm bảo chất lượng tham gia tập huấn
Staffs of Communications and Community Relations Department, Political & Student Affairs Department, Department of Communist Party & Unions Affairs and Testing & Quality Assurance Department participated in the training session