Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ mới

129

Nhân dịp chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, để tiếp tục nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, quán triệt, phổ biến thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, đảng viên, viên chức, người học về vị trí, vai trò quan trọng của đội ngũ doanh nhân, đồng thời thể hiện trách nhiệm của đảng viên, viên chức với người học và thế hệ tương lai, Đảng bộ bộ phận Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức “Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới”.

Báo cáo viên đồng chí Trần Quốc Trung – Đảng ủy viên Đảng bộ bộ phận, Phó Giám đốc Cơ sở II cùng các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận, đảng viên các chi bộ trực thuộc, Trưởng, Phó các đơn vị, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên – Hội Sinh viên, Ban cán sự lớp tại Hội nghị quán triệt

Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận, Ban Giám đốc Cơ sở II, toàn thể đảng viên các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận, Trưởng, Phó các đơn vị, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên và Ban cán sự các khóa lớp.

Mở đầu Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Xuân Minh – Đảng ủy viên, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Giám đốc Cơ sở II tặng hoa chúc mừng thay cho lời cảm ơn trân trọng đến báo cáo viên Hội nghị: Đồng chí Trần Quốc Trung – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận, Phó Giám đốc Cơ sở II.

Đ/c Nguyễn Xuân Minh – Đảng ủy viên, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Giám đốc Cơ sở II tặng hoa Báo cáo viên

Tại hội nghị, báo cáo viên Hội nghị đồng chí Trần Quốc Trung – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận, Phó Giám đốc Cơ sở II đã trình bày, tập trung làm rõ các nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới: một số điểm mới của Nghị quyết số 41-NQ/TW so với Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI cách đây 12 năm về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị và xã hội được nâng cao; việc thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân được đẩy mạnh; môi trường sản xuất, kinh doanh được cải thiện tích cực. Đội ngũ doanh nhân có vị trí, vai trò quan trọng, là một trong những lực lượng nòng cốt góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế; xây dựng và phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Mục tiêu tổng quát của Nghị quyết 41-NQ/TW là phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng, chất lượng; đặt mục tiêu đến năm 2030 phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam có quy mô, năng lực và trình độ đáp ứng mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Mục tiêu đến năm 2045, phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam có quy mô, năng lực và trình độ đáp ứng mục tiêu quốc gia phát triển, thu nhập cao, có vị thế, uy tín khu vực và quốc tế. Một bộ phận doanh nghiệp có thương hiệu thế giới, dẫn dắt một số chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu. Để thực hiện các mục tiêu trên, báo cáo viên trình bày cụ thể nội dung Nghị quyết 41-NQ/TW đặt ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đồng bộ, bảo đảm thực hiện các quan điểm, mục tiêu đã xác định, phù hợp với bối cảnh và tình hình mới.

Đồng thời báo cáo viên đã liên hệ thực tế công tác tại Đảng bộ bộ phận Cơ sở II về những vấn đề, nhiệm vụ của Đảng bộ bộ phận, các chi bộ Cơ sở II, các Ban, Bộ môn, các em sinh viên để triển khai cụ thể hóa Nghị quyết thông qua việc thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, làm tư liệu, tài liệu tham khảo để viết bài báo, tạp chí khoa học. Hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp trong không khí nghiêm túc, đảm bảo phổ biến, quán triệt quy định kịp thời, phù hợp tình hình thực tế tại Đảng bộ bộ phận Cơ sở II.

Báo cáo viên đồng chí Trần Quốc Trung – Đảng ủy viên Đảng bộ bộ phận, Phó Giám đốc Cơ sở II quán triệt Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới