Tập huấn, phổ biến đề án chuyển đổi số tại Trường Đại học Ngoại thương giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2040 cho sinh viên chính quy năm học 2023-2024

66

Implementing Plan No. 1093/KH-CSII dated April 12, 2024, of Campus II of the Foreign Trade University in Ho Chi Minh City, aiming to thoroughly disseminate to all students of Campus II the school’s policy on digital transformation for the period 2023-2025 and the orientation towards 2040. This will help students better understand the significance and benefits of applying technology and digital transformation in education, enabling students to grasp the school’s digital transformation activities to serve well in the learning and training process.

Thực hiện kế hoạch số 1093/KH-CSII ngày 12 tháng 4 năm 2024 của Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm quán triệt đến toàn thể sinh viên Cơ sở II về chủ trương của Nhà trường trong công tác chuyển đổi số giai đoạn 2023-2025 và định hướng đến năm 2040, giúp sinh viên hiểu rõ hơn về ý nghĩa và lợi ích của việc áp dụng công nghệ và chuyển đổi số trong giáo dục, qua đó sinh viên kịp thời nắm bắt các công tác chuyển đổi số của Nhà trường để phục vụ tốt trong quá trình học tập và rèn luyện.

Ngày 03 tháng 5 năm 2024, Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức tập huấn, phổ biến đề án Chuyển đổi số tại Trường Đại học Ngoại thương giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2040 cho sinh viên chính quy các khóa K59, K60, K61, K62.

Chương trình tập huấn, phổ biến đề án Chuyển đổi số tại Trường Đại học Ngoại thương giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2040 được tổ chức thành 04 đợt trong ngày 03 tháng 5 năm 2024: Đợt 1 diễn ra từ 08h30 đến 09h30, đợt 2 diễn ra từ 10h00 đến 11h00, đợt 3 diễn ra từ 14h00 đến 15h00, đợt 4 diễn ra từ 15h00 đến 16h00, với hình thức trực tuyến qua Microsoft Team, qua đó tạo sự thuận lợi, nhanh chóng, đổi mới phương thức tổ chức theo hướng hiện đại, dễ tiếp cận đến quy mô toàn bộ sinh viên chính quy tại Cơ sở II.

Tại chương trình tập huấn, ThS Trần Anh Tài – Trưởng Ban Quản trị – Thiết bị, Giảng viên Bộ môn Khoa học Cơ bản của Cơ sở II, Báo cáo viên của chương trình đã triển khai quán triệt, phổ biến đến sinh viên chính quy các khóa của Cơ sở II các nội về chuyển đổi số, chia sẻ những thông tin cần thiết để sinh viên có thể nắm bắt và sử dụng thành thạo một số phần mềm, nền tảng cơ bản phục vụ nghiên cứu, học tập và rèn luyện theo đề án Chuyển đổi số tại Trường Đại học Ngoại thương giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2040, đồng thời định hướng quá trình xây dựng, củng cố và nâng cao

tap-huan-pho-bien-de-an-chuyen-doi-so-tai-truong-dai-hoc-ngoai-thuong-giai-doan-2025-cho-sinh-vien-chinh-quy-1
Tập huấn về đề án Chuyển đổi số tại Trường Đại học Ngoại thương giai đoạn 2023-2025 và định hướng đến năm 2040 cho sinh viên chính quy K59, K60, K61, K62 tại Cơ sở II.
tap-huan-pho-bien-de-an-chuyen-doi-so-tai-truong-dai-hoc-ngoai-thuong-giai-doan-2025-cho-sinh-vien-chinh-quy-2
Sinh viên tham gia chương trình tập huấn về đề án Chuyển đổi số tại Trường Đại học Ngoại thương giai đoạn 2023-2025 và định hướng đến năm 2040 qua Microsoft Team.
tap-huan-pho-bien-de-an-chuyen-doi-so-tai-truong-dai-hoc-ngoai-thuong-giai-doan-2025-cho-sinh-vien-chinh-quy-3
ThS Trần Anh Tài – Trưởng Ban Quản trị – Thiết bị, Giảng viên Bộ môn Khoa học Cơ bản Cơ sở II, Báo cáo viên chương trình đang trình bày với sinh viên các nội dung liên quan về đề án Chuyển đổi số tại Trường Đại học Ngoại thương giai đoạn 2023-2025 và định hướng đến năm 2040.