Tờ trình danh mục các thủ tục đã được BGĐ phê duyệt

290

1. Thủ tục hành chính Ban CTCT&SV – Nhấn vào đây

2. Thủ tục hành chính Ban QLKH&HTQT – Nhấn vào đây

3. Thủ tục đưa lên website tín chỉ – Ban QLĐT. Truy cập vào các link sau: link1 , link2