Hướng dẫn về công tác sao y văn bản và chứng thực chữ ký tại Cơ sở II

1069