Cơ cấu tổ chức

 

Để xem thông tin chi tiết các Ban, Bộ môn. Vui lòng nhấn vào các link bên dưới
Ban Giám đốc
Các Ban chức năng Các Bộ môn Các tổ chức Đảng, Đoàn thể
Ban TCHC Bộ môn Nghiệp vụ Đảng bộ bộ phận
Ban KHTC Bộ môn CS-CB Công đoàn bộ phận
Ban QLĐT Bộ môn Tiếng Anh Đoàn thanh niên
Ban ĐTQT Bộ môn Tiếng Nhật
Ban QT-TB
Ban CTCT&SV
Ban KT&ĐBCL
Ban TT-TV
Ban QLKH&HTQT
Ban TT&QHĐN